ස.ණ.ස සමිති/සංගම් හා අනෙකුත් මූල්‍ය සේවා සමුපකාර සමිති චක්‍රලේඛනුගත කිරීම Download
ග්‍රාමීය බැංකු අංශයේ ඇති පාවිච්චි කරන ලද පොත්පත් ලියකියවිලි ආදිය විනාශ කිරීම Download
සමුපකාර සමිතිවල කල්පසු ණය අයකර ගැනීම Download
විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිවල ද්‍රවශීලතාවය පවත්වා ගැනීම ,අක්‍රිය ණය වර්ගීකරණය හා බොල් ණය සඳහා ප්‍රතිපාදනයන් සිදු කිරීම Download
විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිවල වාර්ෂික ගිණුම් පිළියෙළ කිරීම Download
සමුපකාර බැංකු අංශයේ අතිරික්ත මුදල් වෙනත් කටයුතු සඳහා මාරු කිරීම Download
විවිධ සේවා සමුපකාර හා ග්‍රාමීය බැංකු සමුපකාර සමිති මගින් ක්‍රියාත්මක වන ග්‍රාමීය බැංකු කාර්ය මණ්ඩල මාරු කිරීම Download
සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු ශාඛාවල සුපරීක්ෂණය හා අභ්‍යන්තර විගණනය Download
මූල්‍යමය ගනුදෙනු සඳහා ලදුපත නිකුත් කිරීම Download
තැන්පත් හා ණය සඳහා උපරිම පොලියක් නියම කිරීම Download
දිරිදීමනා ගෙවීම  Download
 කල්පසු ණය සඳහා පොලිය ගණනය කිරීම  Download