භාගත කිරීම්


ඌව පළාත් සමුපකාර ප්‍රඥප්තිය Download
ඌව පළාත් සමුපකාර රීති මාලාව Download
ග්‍රාමීය බැංකු චක්‍රලේඛ Download
2010 අංක 4 දරණ ඌව පළාතේ සමුපකාර සේවක කොමිෂන් සභා ප්‍රඥප්තිය Download
පරිගණක මෘදුකාංග සැපයුම් කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම සදහා කොන්දේසි Download
පරිගණක මෘදුකාංග සැපයුම් කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීමේ අයදුම්පත Download
ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ ජ්‍යෙෂ්ඨතා ලේඛනය Download

Other Useful Downloads


Local Language Initiative Download
Sinhala & Tamil Fonts Download
Win Zip Download