සී/ස වැලිමඩ විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය

වැලිමඩ සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු ගොඩනැගිල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කර නව්‍යතාවයකින් යුතුව සකස්කර ඇත.  නව තාක්ෂණයෙන් යුතුව විවිධ සේවාවන් හා පහසුකම් සේවාලාභීන්ට සපයනු ලබන අතර,  සුවිශේෂී ඉතුරුම් ක්‍රම, උකස් කටයුතු, වෙස්ටර්න් යුනියන් මුදල් හුවමාරු හා විවිධ ණය ක්‍රම හදුන්වා දී තිබේ.

සී/ස උඩපළාත විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය
 • ඉන්ධනහල නවීකරණය කර සේවාලාභීන්ට අවශ්‍ය ඉන්ධන හා ලිහිසිතෙල් සැපයීම

 • කැප්පෙටිපොල නගරයේ ප්‍රධාන කාර්යාලය. රැස්වීම් ශාලාව පවත්වාගෙන යාම සහ බදු පදනම මත කඩකාමර ලබාදීම තුළින් ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවට පහසුකම් සැපයීම
 • කිරිහල ව්‍යාපෘතිය මගින් ප්‍ර දේශයේ ජනතාවගේ පෝෂණ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට දායකවීම

 

සී/ස බුත්තල සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු සමිතිය

බුත්තල ග්‍රාමීය බැංකු ශාඛාව නව ගොඩනැගිල්ලේ විවෘත්ත කිරීම

   

 

සී/ස බදුල්ල විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය

කහටරුප්ප ග්‍රාමීය බැංකු ශාඛාව නව ගොඩනැගිල්ලේ විවෘත්ත කිරීම

 

 

 

 

සී/ස මහියංගණ විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය

මෙම වර්ෂයේදී මහියංගණ ප්‍රදේශයේ ජනතාවට සේවා පහසුකම් සැලසීමේ කටයුතු විධිමත්ව ඉටුකිරීම සඳහා ව්‍යාපෘති ක්‍රියත්මක කරන ලදි.

 • රොටලවෙල ග්‍රාමීය බැංකුව ආරම්භකිරීම
 • කඩ 10ක් ඉදිකිරීම
සී/ස දෙහිවිනිපළාත සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු සමිතිය
 • කුරුකුදේගම ග්‍රාමීය බැංකු ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම මගින් ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ජනතාවගේ මූල්‍ය ණය හා ඉතුරුම් කටයුතුවලට දායකවීම
 • ඇටම්පිටිය ග්‍රාමීය බැංකු ස්වයංරැකියා ණය ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් විධිමත්ව හා සුරක්ෂිතව රැකියාව කරගෙනයාම සඳහා දායකවීම

සී/ස මොනරාගල කඳුකර විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය

මෙම සමිතිය විසින් පහත සඳහන් ව්‍යාපෘති ආරම්භ කර මොනරාගල ප්‍රදේශයේ ජනතාවට පහසුකම් සැලසීමට කටයුතු කර ඇත.

 • වැදිකුඹුර මිනිකොප්සිටිය නවීකරණය කර ආරම්භකිරීම
 • ණය අංශය ස්ථාපිත කිරීම
 • ඔප්සෙට් මුද්‍රණ සේවාව ආරම්භ කිරීම

සී/ස හාලිඇල විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය

භාවිතයෙන් ඉවත්කර තිබු ලොරි රථය අලුත්වැඩියා කර සමිතියේ භාවිතයට එක් කිරීම 

 • බ්ලොක්ගල් නිෂ්පාදන අංශය
 • කිරින්ද ප්‍රාදේශිකය ආරම්භ කිරීම
 • ලාෆ්ගෑස් අලෙවි අංශය
සී/ස බිබිල කොටගම විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය
 • ඉන්ධනහල නවිකරණය කිරීම
 • දොඩම්ගොල්ල මිණිකෝප්සිටිය නවීකරණය කිරීම
සී/ස බුත්තල විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය

සමිති ගොඩනැගිල්ල ආකර්ශනීය ලෙස නවීකරණය කිරීම

සී/ස පස්සර විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය

ගෝනගල ග්‍රාමීය බැංකු ශාඛාව නව ගොඩනැගිල්ලේ විවෘත්ත කිරීම