සී/ස වැලිමඩ විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය

වැලිමඩ සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු ගොඩනැගිල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කර නව්‍යතාවයකින් යුතුව සකස්කර ඇත.  නව තාක්ෂණයෙන් යුතුව විවිධ සේවාවන් හා පහසුකම් සේවාලාභීන්ට සපයනු ලබන අතර,  සුවිශේෂී ඉතුරුම් ක්‍රම, උකස් කටයුතු, වෙස්ටර්න් යුනියන් මුදල් හුවමාරු හා විවිධ ණය ක්‍රම හදුන්වා දී තිබේ.

සී/ස උඩපළාත විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය

මෙම සමිතිය 2019 වර්ෂයේදී සංවර්ධන ව්‍යාපාති 03ක් ආරම්භ කරන ලදි.

 • කැප්පෙටිපොල නගරයේ ප්‍රධාන කාර්යාලය. රැස්වීම් ශාලාව පවත්වාගෙන යාම සහ බදු පදනම මත කඩකාමර ලබාදීම තුළින් ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවට පහසුකම් සැපයීම
 • කිරිහල ව්‍යාපෘතිය මගින් ප්‍ර දේශයේ ජනතාවගේ පෝෂණ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට දායකවීම
 • ඉන්ධනහල නවීකරණය කර සේවාලාභීන්ට අවශ්‍ය ඉන්ධන හා ලිහිසිතෙල් සැපයීම

 

සී/ස බුත්තල සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු සමිතිය

ලෝක ළමා දිනය හා වැඩිහිටි දිනය සැමරීම හා රන්ලිය ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් නව ඉතුරුම් වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන ලදි.

සී/ස බදුල්ල විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය

මෙම සමිතිය විසින් පාරිභෝගික අංශයේ සහ ග්‍රාමීය බැංකු අංශයේ ප්‍රවර්ධනය වෙනුවෙන් පහත සඳහන් නව වැඩසටහන් ආරම්භ කරන ලදි.

 • කණුපැලැල්ල ප්‍රාදේශිකයේ පැකැට් අංශය ස්ථාපිත කිරීම
 • භාණ්ඩ අලෙවි ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන
 • රන් ණය උකස් ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන
 • සෙනෙහස ළමා ගිණුම් සඳහා තැන්පත් ඒකරාශී කිරීමේ ජංගම වැඩසටහන පාසල් ළමුන් සඳහා ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම් විවෘත කිරීම තුළින් දරුවන් ඉතුරුම් ක්‍රියාවලියට හුරුකිරීම

සී/ස මහියංගණ විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය

මෙම වර්ෂයේදී මහියංගණ ප්‍රදේශයේ ජනතාවට සේවා පහසුකම් සැලසීමේ කටයුතු විධිමත්ව ඉටුකිරීම සඳහා ව්‍යාපෘති ක්‍රියත්මක කරන ලදි.

 • රොටලවෙල ග්‍රාමීය බැංකුව ආරම්භකිරීම
 • කඩ 10ක් ඉදිකිරීම
සී/ස දෙහිවිනිපළාත සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු සමිතිය
 • කුරුකුදේගම ග්‍රාමීය බැංකු ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම මගින් ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ජනතාවගේ මූල්‍ය ණය හා ඉතුරුම් කටයුතුවලට දායකවීම
 • ඇටම්පිටිය ග්‍රාමීය බැංකු ස්වයංරැකියා ණය ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් විධිමත්ව හා සුරක්ෂිතව රැකියාව කරගෙනයාම සඳහා දායකවීම

සී/ස මොනරාගල කඳුකර විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය

මෙම සමිතිය විසින් පහත සඳහන් ව්‍යාපෘති ආරම්භ කර මොනරාගල ප්‍රදේශයේ ජනතාවට පහසුකම් සැලසීමට කටයුතු කර ඇත.

 • වැදිකුඹුර මිනිකොප්සිටිය නවීකරණය කර ආරම්භකිරීම
 • ණය අංශය ස්ථාපිත කිරීම
 • ඔප්සෙට් මුද්‍රණ සේවාව ආරම්භ කිරීම

සී/ස හාලිඇල විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය

මෙම සමිතිය පහත සඳහන් නව ව්‍යාපෘති ආරම්භ කරන ලදි.

 • බ්ලොක්ගල් නිෂ්පාදන අංශය
 • කිරින්ද ප්‍රාදේශිකය ආරම්භ කිරීම
 • ලාෆ්ගෑස් අලෙවි අංශය
සී/ස බිබිල කොටගම විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය
 • ඉන්ධනහල නවිකරණය කිරීම
 • දොඩම්ගොල්ල මිණිකෝප්සිටිය නවීකරණය කිරීම