සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් කාර්යාලය
199, කැප්පෙටිපොල පාර බදුල්ල.
දුරකථන අංකය – 055 – 2222 176
ෆැක්ස් අංකය – 055 – 2222 176
විද්‍යුත් තැපැල – uvacoop@gmail.com

සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් හා සමිති රෙජිස්ට්‍රාර් ( ඌව පළාත) – සී. අද්දරවත්ත
දුරකථන අංකය – 055 – 222 9867
ජංගම දුරකථනය – 070-190 2075

සමුපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස් ( ඌව පළාත) – ආර්.එම් ගුණතිලක
දුරකථන අංකය – 055 – 2222 176 ජංගම දුරකථනය – 078 – 579 9254

ගණකාධිකාරී
දුරකථන අංකය – 055 – 2222 176 ජංගම දුරකථනය –

දිස්ත්‍රික් නිලධාරි – මංජුල ජයසිරි
දුරකථන අංකය – 055 – 301 2149 ජංගම දුරකථනය – 071 – 815 3996

පරිපාලන නිලධාරි –
දුරකථන අංකය – 055 – 2222 176 ජංගම දුරකථනය – 071 – 039 1756

අංශික නිලධාරින් පිළිබඳ විස්තර.

බැංකු නියාමන අංශය – මුලස්ථාන පරික්ෂක – එච්.කේ රංජිත් නිශාන්ත
දුරකථන අංකය – 055 – 301 2149 ජංගම දුරකථනය – 071- 073 1844
විද්‍යුත් තැපැල – uvacoopbankreg@gmail.com

නීති අංශය – මුලස්ථාන පරික්ෂක – කේ. කන්නන්
දුරකථන අංකය – 055 – 301 2149 ජංගම දුරකථනය – 077 – 398 7770

මානව සම්පත් අංශය – මුලස්ථාන පරික්ෂක – එන්.එම්.බි මුනිදාස
දුරකථන අංකය – 055 – 301 2149 ජංගම දුරකථනය – 071 – 830 4026

සංවර්ධන අංශය – මුලස්ථාන පරික්ෂක – කේ. ලොගේෂ්වරන්
දුරකථන අංකය – 055 – 301 2149 ජංගම දුරකථනය – 071- 816 6221
විද්‍යුත් තැපැල – uvacoopst@gmail.com

සමුපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය
199, කැප්පෙටිපොල පාර බදුල්ල.
දුරකථන අංකය – 055 – 222 3756
ෆැක්ස් අංකය – 055 – 222 3756
විද්‍යුත් තැපැල – accomcoop.bd@gmail.com

සමුපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස් ( බදුල්ල) – මොහොමඩ් නලිම්
ජංගම දුරකථනය – 071 -148 2685

දිස්ත්‍රික් නිලධාරි (විගණන / තීරක / ඈවර) – ඉන්දික වනසිංහ
ජංගම දුරකථනය – 071 – 830 4028

දිස්ත්‍රික් නිලධාරි (සංවර්ධන / කෘෂි / ව්‍යවසායකත්ව)- ධම්මික බන්දුනාථ
ජංගම දුරකථනය – 071 – 496 4874

අංශික නිලධාරින් පිළිබඳ විස්තර.

විගණන අංශය – මුලස්ථාන පරික්ෂක – නිශාන්ත අනුර ගුණතිලක
ජංගම දුරකථනය – 071- 820 5862

සංවර්ධන අංශය – මුලස්ථාන පරික්ෂක – එන්.එම් ධනපාල
ජංගම දුරකථනය – 071- 441 9981

සංවර්ධන අංශය – මුලස්ථාන පරික්ෂක – එස් ඊශ්වරන්
ජංගම දුරකථනය – 077 – 845 3144

ඈවර / තීරක අංශය – මුලස්ථාන පරික්ෂක – ආර්.එල් ජයන්තා ප්‍රියංගනී
ජංගම දුරකථනය – 071 – 073 3000

සමුපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය – මොණරාගල
වැල්ලවාය පාර මොණරාගල.
දුරකථන අංකය – 055 – 227 6029
ෆැක්ස් අංකය – 055 – 227 6029
විද්‍යුත් තැපැල – maccdcoop@gmail.com

සමුපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස් ( මොණරාගල) – ජේ.බි ප්‍රියන්ත දිසානායක
ජංගම දුරකථනය – 071 -148 2685

දිස්ත්‍රික් නිලධාරි – ශාන්ත විපුලසිරි
ජංගම දුරකථනය – 071- 242 5099

අංශික නිලධාරින් පිළිබඳ විස්තර.

විගණන අංශය – මුලස්ථාන පරික්ෂක – ඩබ්ලිව්.කේ ජිනදාස
ජංගම දුරකථනය – 071-

සංවර්ධන අංශය – මුලස්ථාන පරික්ෂක – ඩබ්ලිව්.එම් සුපුන් නිරෝෂ වීරතුංග
ජංගම දුරකථනය – 071 –

සංවර්ධන අංශය – මුලස්ථාන පරික්ෂක – වයි.එම්.පී.යු.එස් යාපා
ජංගම දුරකථනය – 071 – 340 7261

ඈවර / තීරක අංශය – මුලස්ථාන පරික්ෂක – එම්. ශාන්ත කුමාර්
ජංගම දුරකථනය – 077 – 729 7123