බොනවිස්ටා හෝටලය හපුතලේ -ප්‍රසම්පාදන දැන්වීමයි

සීමාසහිත හපුතලේ විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන ඌව පළාතේ හපුතලේ සංචාරක පුරවරයේ දර්ශනීය අංග සම්පුර්ණ බොනවිස්ටා සංචාරක නිවහන දිර්ඝ කාලීනව පහත ක්‍රමයන් යටතේ මිලගණන් කැඳවීමයි.

 

 

 

 

ඌව පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ මහියංගන කෘෂි නිෂ්පාදන අලෙවි ප්‍රවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 2022/11/24 දින සුභ මොහොතින් ඌව පළාත් මාර්ග සංවර්ධන නිවාස, ජල සම්පාදන, වතුයටිතල පහසුකම්, සමූපකාර අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආර්.එම්.එස්.ඩී රත්නායක මහත්මියගේ හා ඌව පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් හා සමිති රෙජිස්ට්‍රාර් එච්.පී.ඒ.ජී අනුරුද්ධ මහතාගේ මුලිකත්වයෙන්,  අංක 02, ගම්උදා පෙදෙස, මහියංගන ස්ථානයේදී විවෘත්ත විය.