ඌව පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ලියාපදිංචි සමුපකාර සමිති සඳහා පරිඝනක මෘදුකාංග සැපයීමට ලියාපදිංචි වූ ආයතන

 

මහියංගන කෘෂි නිෂ්පාදන අලෙවි ප්‍රවර්ධන මධ්‍යස්ථානය විවෘත්ත කිරීම

100 වැනි ජාත්‍යන්තර සමුපකාර දින ඌව පළාත් සැමරුම