සමූපකාර සමිති

සමිති වර්ගය

විවිධ සේවා සමුපකාර සමිති

වතුකඩ සමුපකාර සමිති

සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු සමිති

ආයතනික සණස සමිති

ප්‍රජා මූලික සණස සමිති

කෘෂි නිෂ්පාදන සමුපකාර සමිති

කිරි නිෂ්පාදන සමුපකාර සමිති

මිරිදිය ධීවර සමුපකාර සමිති

කර්මාන්ත සමුපකාර සමිති

නිවාස සමුපකාර සමිති

කාන්තා සමුපකාර සමිති

පාසල් සමුපකාර සමිති

දිස්ත්‍රික් සමුපකාර සමිති

සමුපකාර සංගම්

වතු නිවාස සමුපකාර සමිති

වෙනත් සමුපකාර සමිති

අනුමත කරන ලද චක්‍රලේඛ

විස්තරය

2013

2014

2015

2016

2019

සමුපකාර සමිති

05

03

06

01

02

බැංකු නියාමන

03

03

03

01

03