විවිධ සේවා හා සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු සමිති විස්තර 

සමිතිය

ශාඛා සංඛ්‍යාව

ශාඛාවේ නම

දුරකථන අංකය

සී/ස මහියංගන විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය , මහියංගණ

 

දුරකථන අංකය –  0552257226

ඊ-මේල්

mpcsmahiyanganaya@gmail.com

 

ගරු සභාපති – සංජය ප්‍රසාද් වීරසිංහ මයා , 0776436891

සාමාන්‍යාධිකාරී – කේ.එච්.එම්.ජයතිලකමයා – 0723112227

9

නව නගරය

555700112

රිදීමාලියද්ද

552245438

ඌව තිස්සපුර

552245521

හෙබරව

553128543

ගිරාදුරුකෝට්ටේ

552293077

දඹාන

553759293

දෙහිගම

555700112

බතලයාය

713133493

දිවුලපැලැස්ස

760281899

සී/ස වියළුව  විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය , කන්දකැටිය

දුරකථන අංකය –  0552245985

 ඊ-මේල් wiyaluwampcs@gmail.com

 

ගරු සභාපති – ඒ.ඩී.පියසිංහ මයා , 0773836278

සාමාන්‍යාධිකාරී – ජේ.එම්.පද්මිණී කුසුමලතා මිය- 0761826771

   

5

කන්දකැටිය

555700112

මීගහකිවුල

552245438

ගලඋඩ

552245521

කන්දේගෙදර

553128543

තැන්නපංගුව

552293077

සී/ස බදුල්ල  විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය, මයිලගස්තැන්න, බදුල්ල

 

දුරකථන අංකය –  0552222155

ඊ-මේල් mpcsbadulla@gmail.com

 

ගරු සභාපති – ආර්.එම්.උපාලි මයා,

 071-8427003

සාමාන්‍යාධිකාරී – එච්.එම්.පි.අමරබන්දු මයා – 0712194819

11

බදුල්ල

554936107

කහටරුප්ප

554936118

කැන්දගොල්ල      

බටහිර

554936119

රඹුක්පොත

554936121

දෙබැද්ද

554936122

මයිලගස්තැන්න

554936097

කැන්දගොල්ල

නැගෙනහිර

554936120

තල්දෙන

554936109

හිඟුරුගමුව

554936098

වෙලේකඩේ

554936099

පුවක්ගොඩමුල්ල

 

554936108

කයිලගොඩ

554936095

 

 

සී/ස පස්සර  විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය, සමුපකාර මන්දිරය, පස්සර

දුරකථන අංකය –  0552288335                                   ඊ-මේල් passarampcs@gmail.com

 

 

ගරු සභාපති – සෙනරත් බන්දුල විජේසිංහ මයා , 071-4734925

සාමාන්‍යාධිකාරී – ඩබ්ලිව්.එම්.ප්‍රේමා වනසිංහ මිය , 0776243265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

ලුණුගල

552051831

පස්සර

555634804

මැදවෙලගම

555634803

පිටමාරුව

555634816

ඉඩමේගෙදර

555634818

පැල්ගහතැන්න

555634808

මඩොල්සිම

552263671

නමුණුකුල

555634810

මීදුම්පිටිය

555634811

මාඋස්සාගොල්ල

555634817

ගෝනගල

555634809

හොප්ටන්

555634814

කොටුගහතැන්න

555634815

ආගරතැන්න

   555634807

සූරියගොල්ල

555634806

උකස්

මධ්‍යස්ථානය

555634820

කුරුවිගොල්ල

555634819

සී/ස බණ්ඩාරවෙල  විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය, අංක 04, පෙරේරා මාවත, බණ්ඩාරවෙල

දුරකථන අංකය –   0572222173

ඊ-මේල් bandarawelacoop@gmail.com

 

 

ගරු සභාපති – එච්.එම්. තිලකරත්න මයා , 0722858124

සාමාන්‍යාධිකාරී – එන්.එම්.පී.එස්.කේ.රණසිංහ මයා – 0718427383

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සී/ස බණ්ඩාරවෙල  විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය, අංක 04, පෙරේරා මාවත, බණ්ඩාරවෙල

දුරකථන අංකය –   0572222173

ඊ-මේල් bandarawelacoop@gmail.com

21

බණ්ඩාරවෙලනගර

572223891

කහත්තේවෙල

572050704

දිගනතැන්න

572050609

අමුණුදෝව

575619852

අයිස්ලැබ්

572224056

බිදුනුවැව

572050703

උඩුකුඹල්වෙල

572226018

පියරපන්දෝව

577900344

හෙළහල්පේ

572226003

දෙමෝදර

552295157

බල්ලකෙටුව

552051635

ඇල්ල

572226020

හීල්ඔය

572050687

කිණිගම

572221655

ලියන්ගහවෙල

572223820

පූනාගල

572287011

නායබැද්ද

575673443

සුමදුරගම

572221646

අඹදණ්ඩේගම

575619852

නුගසෙවන

573127944

බණ්ඩාරවෙල

උකස්  අංශය

573121944

සී/ස හපුතලේ විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය , සමුපියස ගොඩනැගිල්ල, දියතලාව

දුරකථන අංකය –   0572229722                                                       ඊ-මේල් mpcshaputale@sitnet.lk

 

ගරු සභාපති – ආර්.එම්.ගුණරත්න මයා , 0775740346 

සාමාන්‍යාධිකාරී – ඒ.එම් සේනාරත්න මයා -0759213016

14

හෙළකදුරුගමුව

759621591

ගම්පහ

759621571

කොස්ලන්ද

759621981

හාල්අටුතැන්න

759621576

කහගොල්ල

759621569

දියතලාව

759621975

යහළබැද්ද

759621577

හපුතලේ

759621887

බ්ලැක්වුඩ්

759632467

දඹේතැන්න

759621977

ඉදල්ගස්හින්න

759621869

සොරගුණේ

759621599

බඹරපොකුණ

786764906

දියතලාව උකස්

759621572

සී/ස වැලිමඩ  විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය , කෝප් ගාඩින්, දිවිතොටවෙල, වැලිමඩ

දුරකථන අංකය –   057-2245070                          

 ඊ-මේල් mpcswelimada@gmail.com

ගරු සභාපති – ඩබ්ලිව්.එම්.විජේරත්න මයා071-6803771

සාමාන්‍යාධිකාරී – ඊ.පී ප්‍රදීප් චාමර සමරසිංහ මයා – 0711316040

 

 

 

 

සී/ස වැලිමඩ  විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය , කෝප් ගාඩින්, දිවිතොටවෙල, වැලිමඩ

දුරකථන අංකය –   057-2245070                          

 ඊ-මේල් mpcswelimada@gmail.com

 

10

වැලිමඩ

574931183

යල්පත්වෙල

574931185

නැඳුන්ගමුව

574931190

දික්කාපිටිය

574931189

ගුරුතලාව

574931192

මිහරවත්ත

574931187

නාවෙල

574931186

හිගුරුගමුව

574931191

දඹවින්න

574931177

වැලිකඩගම

574931188

සී/ස ඌව පරණගම දකුණ  විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය, අඹගස්දෝව  දුරකථන අංකය –  0572245136

ඊ-මේල් mpcsambagasdowa123@gmail.com

 

ගරු සභාපති – ටී.එම්.සුගත ප්‍රේම මයා, 0725118026

සාමාන්‍යාධිකාරී – කේ.එම්.තුෂාරි චතුරිකා මිය  – 0716833842

5

අඹගස්දෝව

721479802

ඌවපරණගම

721479805

උඩුහාවර

721479809

කරගහඋල්පොත

721479807

 

ගලහගම

 

770182313

සී/ස ඌව පරණගම උතුර  විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය, ලූණුවත්ත

දුරකථන අංකය –  057-2232735

uvanorthmpcs@gmail.com

 

ගරු සභාපති – ඩබ්.එම්.ජයසේන මයා, 078-6895522

සාමාන්‍යාධිකාරී – කේ.ඩබ්.කේ.බී.රම්‍යලතා මිය   0716817943

 

 

 

8

පන්නලවෙල

575610557

වැවේගම

719133842

යහලඅරාව

575611204

සපුගොල්ල

711415445

ලූණුවත්ත

575792450

ගම්පහ

727162267

බඹරපාන

766086988

මස්පන්න

711939857

 

සී/ස උඩපළාත  විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය, කැප්පෙටිපොල

දුරකථන අංකය –   0572280053

 

ඊ-මේල් mpcskeppetipola@gmail.com

 

ගරු සභාපති – එම්.බී.එම්.එස්.බී.ගවරම්මාන මයා   – 0718394607

සාමාන්‍යාධිකාරී – එන්.එම්. ජානක ප්‍රියනන්දන මයා – 0759260667

 

6

 

කැප්පෙටිපොල

 

572281163

 

බෝගහකුඹුර

 

572281099

 

බොරලන්ද

 

572281196

පාදිනාවෙල

713008755

අඹගස්දෝව

710572858

 

නුගතලාව

713008755

 

සී/ස දෙහිවිනි පළාත සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු සමිතිය , ඇටම්පිටිය දුරකථන අංකය –  0552294023

ඊ-මේල්

dehivinipalathacrb@ gmail.com

 

ගරු සභාපති – එල්.ආර්.එම්.කරුණාරත්න මයා – 0714393218

සාමාන්‍යාධිකාරී – ආර්.එම්.ගුණපාල මයා – 0723740144

 

 

 

 

 

10

ඇටම්පිටිය නගර

552293030

කුරකුදේගම

553558507

මාලිගාතැන්න

553558508

නෙළුව

553558509

දෙහිවින්න

553558535

මලිත්ත කටුගහ

572221506

 

553558537

එනසල්බැද්ද

ඇල්ලේවෙල

553558538

වරකාදණ්ඩ

553558539

ගාවෙල

784482220

සී/ස හාලිඇල සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු සමිතිය, හාලිඇල

දුරකථන අංකය –   0552295925

ඊ-මේල්

halielacrb97@ gmail.com

 

ගරු සභාපති – ආර්.එම්.ආරියපාල මයා, 0711133914

සාමාන්‍යාධිකාරී – දවුපදී ශ්‍රියංගනී රනසිංහ මිය – 0718427328

6

හාලිඇල

552295925

කැටවල

553012390

ස්ප්‍රීංවැලි

552232062

කිරින්ද

55201293

රිල්පොල

මැදගම

553012392

කදන

552051432

සී/ස බිබිල කොටගම  විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය, හෙවෙල්වෙල, බිබිල

දුරකථන අංකය –   0555655193

ඊ-මේල්  mpcsbibile@gmail.com

 

ගරු සභාපති –  පී.උපාලි ඉන්ද්‍රසෝම මයා . 0774311590

සාමාන්‍යාධිකාරී – එච්.එම්.සරත් වීරසිංහ මයා – 0773064767

3

 

අයිවෙල

 

705865490

 

හෙවෙල්වෙල

 

712107329

මැදගම

712107329

සී/ස සියඹලාණ්ඩූව ඇතිමලේ  විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය, ඇතිමලේ, දොඹගහවෙල

දුරකථන අංකය –   0555686022

ඊ-මේල්

siyabalanduwampcs@ gmail.com

ගරු සභාපති –  අයි.එච්.ජගත් පුන්‍යසිරි මයා සාමාන්‍යාධිකාරී -ඩබ්.එම්.ජයතිලක මයා

4

දොඹගහවෙල

555079501

ඇතිමලේ

555079502

ගොවිදුපුර

555079503

මහකළුගොල්ල

 

705865490

සී/ස වැල්ලවාය සිත්තරම් පළාත    සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු සමිතිය, අංක 41/1/1, ඇල්ල පාර, වැල්ලවාය

දුරකථන අංකය –    0552274370

ඊ-මේල්

crbwellawayaheadoffice@gmail.com

 

 

 

/ස වැල්ලවාය සිත්තරම් පළාත    සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු සමිතිය, අංක 41/1/1, ඇල්ල පාර, වැල්ලවාය

දුරකථන අංකය –    0552274370

ඊ-මේල්

crbwellawayaheadoffice@gmail.com

 

ගරු සභාපති – ඩී.ජී.අනුර විජේසෝම මයා 076-8214603

සාමාන්‍යාධිකාරී – ඊ.ඒ.ධම්මිකා මිය 0768214562

 

 

 

 

 

 

12

වැල්ලවාය

552274371

තෙළුල්ල

552272670

මහගම

553594090

හබරත්තාවෙල

553594090

හම්බේගමුව

553594091

තණමල්විල

472295165

බලහරුව

553594093

මහවැව

553594094

හඳපානාගල

553594095

සියඹලාගුණේ

553594096

සූරියආර

553130110

කුරුගම

 

552274074

සී/ස මොනරාගල කඳුකර සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු සමිතිය

දුරකථන අංකය –   0552277371                                                        ඊ-මේල් crbmonaragala@gmail.com

 

ගරු සභාපති – එන්.බී.විජේකොන් මයා, 0763609520

සාමාන්‍යාධිකාරී – ඩී.එම් ජයරත්න මයා -0763609533

12

 

බඩල්කුඹුර

 

554938101

නක්කල

554838102

දේවතුර

554938104

හුලංදාව

554938103

මඩුල්ල

554938105

හිගුරුකඩුව

554938106

කුඹුක්කන

554938107

මොනරාගල නගර

554938108

ගමේවෙල

554938109

මාරාව

554938110

මාරිඅරාව

554938111

ඔබ්බේගොඩ

54938112

සී/ස බුත්තල  සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු සමිතිය, අංක 60, බඩල්කුඹුර පාර, බුත්තල

දුරකථන අංකය –   0552273588                       ඊ-මේල් buttalacrbs@gmail.com

 

ගරු සභාපති – කේ.එම්.පුන්‍යලතා මිය, 0768177321

සාමාන්‍යාධිකාරී – ඩි.එම්.එස්.එස්.දිසානායක මයා – 0777694820

7

බුත්තල

552270033

ඔක්කම්පිටිය

552272133

පැල්වත්ත

552271033

සෙල්ලකතරගම

472236310

කුකුරම්පොල

553594103

මාලිගාවිල

553594108

හොරබොක්ක

553598868

 

සී/ස මොනරාගල කඳුකර විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය , මොනරාගල 

දුරකථන අංකය –  0552276089                                              ඊ-මේල් mokandukarampcs@gmail.com

 

ගරු සභාපති – ඒ.කේ.බී.ගුණදාස  මයා- 0771267396

සාමාන්‍යාධිකාරී – ආර්.එම්.නිශාන්ති ප්‍රියදර්ශනී මිය – 0710547418

 

සී/ස බුත්තල විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය ,බුත්තල –

 දුරකථන අංකය 0552273901                                    ඊ-මේල් mokandukarampcs@gmail.com

 

ගරු සභාපති – දයාල් සුසන්ත ගුණවීර මයා , 077-9708713 

සාමාන්‍යාධිකාරී වී.ජී.ජයතිලක මයා 0787498400

 

සී/ස වැල්ලවාය සිත්තරම්පලාත විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය ,වැල්ලවාය –

දුරකථන අංකය 0552274847                                                 ඊ-මේල් mpcswellawaya@gmail.com

 

ගරු සභාපති , පී.බී. කරුණාරත්න මයා -0710802955  

සාමාන්‍යාධිකාරී – එස්.ආර්.රංජිත් මයා – 0712969310

 

 

සී/ස හාලිඇල විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය , හාලිඇල –  

දුරකථන අංකය 0552294223                                             ඊ-මේල් mpcshaliela@gmail.com 

 

ගරු සභාපති  , ආර්.එස්.ඩී.සෝමසිරි මයා – 0715730819 

සාමාන්‍යාධිකාරී – සුජීවිනී ද සිල්වා මිය  – 071882179