විවිධ සේවා හා සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු සමිති විස්තර 

සමිතිය ශාඛා සංඛ්‍යාව ශාඛාවේ නම දුරකථන අංකය

සී/ස මහියංගන විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය , මහියංගණ

 

දුරකථන අංකය –  0552257226

ඊ-මේල් mpcsmahiyanganaya@gmail.com

 

ගරු සභාපති – සංජය ප්‍රසාද් වීරසිංහ මයා , 0776436891

සාමාන්‍යාධිකාරී – කේ.එච්.එම්.ජයතිලකමයා – 0723112227

9 නව නගරය 555700112
රිදීමාලියද්ද 552245438
ඌව තිස්සපුර 552245521
හෙබරව 553128543
ගිරාදුරුකෝට්ටේ 552293077
දඹාන 553759293
දෙහිගම 555700112
බතලයාය 713133493
දිවුලපැලැස්ස 760281899

සී/ස වියළුව  විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය , කන්දකැටිය

දුරකථන අංකය –  0552245985

 ඊ-මේල් wiyaluwampcs@gmail.com

 

ගරු සභාපති – ඒ.ඩී.පියසිංහ මයා , 0773836278

සාමාන්‍යාධිකාරී – ජේ.එම්.පද්මිණී කුසුමලතා මිය- 0761826771

   

5

කන්දකැටිය 555700112
මීගහකිවුල 552245438
ගලඋඩ 552245521
කන්දේගෙදර 553128543
තැන්නපංගුව 552293077

සී/ස බදුල්ල  විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය, මයිලගස්තැන්න, බදුල්ල

 

දුරකථන අංකය –  0552222155

ඊ-මේල් mpcsbadulla@gmail.com

 

ගරු සභාපති – ආර්.එම්.උපාලි මයා,

 071-8427003

සාමාන්‍යාධිකාරී – එච්.එම්.පි.අමරබන්දු මයා – 0712194819

11 බදුල්ල 554936107
කහටරුප්ප 554936118

කැන්දගොල්ල      

බටහිර

554936119
රඹුක්පොත 554936121
දෙබැද්ද 554936122
මයිලගස්තැන්න 554936097

කැන්දගොල්ල

නැගෙනහිර

554936120
තල්දෙන 554936109
හිඟුරුගමුව 554936098
වෙලේකඩේ 554936099

පුවක්ගොඩමුල්ල

 

554936108
කයිලගොඩ

554936095

 

 

සී/ස පස්සර  විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය, සමුපකාර මන්දිරය, පස්සර

දුරකථන අංකය –  0552288335                                   

ඊ-මේල් passarampcs@gmail.com

 

 

ගරු සභාපති – සෙනරත් බන්දුල විජේසිංහ මයා , 071-4734925

සාමාන්‍යාධිකාරී – ඩබ්ලිව්.එම්.ප්‍රේමා වනසිංහ මිය , 0776243265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 ලුණුගල 552051831
පස්සර 555634804
මැදවෙලගම 555634803
පිටමාරුව 555634816
ඉඩමේගෙදර 555634818
පැල්ගහතැන්න 555634808
මඩොල්සිම 552263671
නමුණුකුල 555634810
මීදුම්පිටිය 555634811
මාඋස්සාගොල්ල 555634817
ගෝනගල 555634809
හොප්ටන් 555634814
කොටුගහතැන්න 555634815
ආගරතැන්න    555634807
සූරියගොල්ල 555634806

උකස්

මධ්‍යස්ථානය

555634820
කුරුවිගොල්ල 555634819

සී/ස බණ්ඩාරවෙල  විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය, අංක 04, පෙරේරා මාවත, බණ්ඩාරවෙල

දුරකථන අංකය –   0572222173

ඊ-මේල් bandarawelacoop@gmail.com

 

 

ගරු සභාපති – එච්.එම්. තිලකරත්න මයා , 0722858124

සාමාන්‍යාධිකාරී – එන්.එම්.පී.එස්.කේ.රණසිංහ මයා – 0718427383

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සී/ස බණ්ඩාරවෙල  විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය, අංක 04, පෙරේරා මාවත, බණ්ඩාරවෙල

දුරකථන අංකය –   0572222173

ඊ-මේල් bandarawelacoop@gmail.com

21 බණ්ඩාරවෙලනගර 572223891
කහත්තේවෙල 572050704
දිගනතැන්න 572050609
අමුණුදෝව 575619852
අයිස්ලැබ් 572224056
බිදුනුවැව 572050703
උඩුකුඹල්වෙල 572226018
පියරපන්දෝව 577900344
හෙළහල්පේ 572226003
දෙමෝදර 552295157
බල්ලකෙටුව 552051635
ඇල්ල 572226020
හීල්ඔය 572050687
කිණිගම 572221655
ලියන්ගහවෙල 572223820
පූනාගල 572287011
නායබැද්ද 575673443
සුමදුරගම 572221646
අඹදණ්ඩේගම 575619852
නුගසෙවන 573127944

බණ්ඩාරවෙල

උකස්  අංශය

573121944

සී/ස හපුතලේ විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය , සමුපියස ගොඩනැගිල්ල, දියතලාව

දුරකථන අංකය –   0572229722                               

  ඊමේල් mpcshaputale@sitnet.lk

 

ගරු සභාපති – ආර්.එම්.ගුණරත්න මයා , 0775740346 

සාමාන්‍යාධිකාරී – ඒ.එම් සේනාරත්න මයා -0759213016

14 හෙළකදුරුගමුව 759621591
ගම්පහ 759621571
කොස්ලන්ද 759621981
හාල්අටුතැන්න 759621576
කහගොල්ල 759621569
දියතලාව 759621975
යහළබැද්ද 759621577
හපුතලේ 759621887
බ්ලැක්වුඩ් 759632467
දඹේතැන්න 759621977
ඉදල්ගස්හින්න 759621869
සොරගුණේ 759621599
බඹරපොකුණ 786764906
දියතලාව උකස් 759621572

සී/ස වැලිමඩ  විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය , කෝප් ගාඩින්, දිවිතොටවෙල, වැලිමඩ

දුරකථන අංකය –   057-2245070                          

 ඊ-මේල් mpcswelimada@gmail.com

ගරු සභාපති – ඩබ්ලිව්.එම්.විජේරත්න මයා071-6803771

සාමාන්‍යාධිකාරී – ඊ.පී ප්‍රදීප් චාමර සමරසිංහ මයා – 0711316040

 

 

 

 

සී/ස වැලිමඩ  විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය , කෝප් ගාඩින්, දිවිතොටවෙල, වැලිමඩ

දුරකථන අංකය –   057-2245070                          

 ඊ-මේල් mpcswelimada@gmail.com

 

10 වැලිමඩ 574931183
යල්පත්වෙල 574931185
නැඳුන්ගමුව 574931190
දික්කාපිටිය 574931189
ගුරුතලාව 574931192
මිහරවත්ත 574931187
නාවෙල 574931186
හිගුරුගමුව 574931191
දඹවින්න 574931177
වැලිකඩගම 574931188

සී/ස ඌව පරණගම දකුණ  විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය, අඹගස්දෝව  දුරකථන අංකය –  0572245136

ඊ-මේල් mpcsambagasdowa123@gmail.com

 

ගරු සභාපති – ටී.එම්.සුගත ප්‍රේම මයා, 0725118026

සාමාන්‍යාධිකාරී – කේ.එම්.තුෂාරි චතුරිකා මිය  – 0716833842

5 අඹගස්දෝව 721479802
ඌවපරණගම 721479805
උඩුහාවර 721479809
කරගහඋල්පොත 721479807

 

ගලහගම

 

770182313

සී/ස ඌව පරණගම උතුර  විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය, ලූණුවත්ත

දුරකථන අංකය –  057-2232735

ඊ-මේල් uvanorthmpcs@gmail.com

 

ගරු සභාපති – ඩබ්.එම්.ජයසේන මයා, 078-6895522

සාමාන්‍යාධිකාරී – කේ.ඩබ්.කේ.බී.රම්‍යලතා මිය   0716817943

 

 

 

8 පන්නලවෙල 575610557
වැවේගම 719133842
යහලඅරාව 575611204
සපුගොල්ල 711415445
ලූණුවත්ත 575792450
ගම්පහ 727162267
බඹරපාන 766086988
මස්පන්න 711939857

 

සී/ස උඩපළාත  විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය, කැප්පෙටිපොල

දුරකථන අංකය –   0572280053

 

ඊ-මේල් mpcskeppetipola@gmail.com

 

ගරු සභාපති – එම්.බී.එම්.එස්.බී.ගවරම්මාන මයා   – 0718394607

සාමාන්‍යාධිකාරී – එන්.එම්. ජානක ප්‍රියනන්දන මයා – 0759260667

 

6

 

කැප්පෙටිපොල

 

572281163

 

බෝගහකුඹුර

 

572281099

 

බොරලන්ද

 

572281196

පාදිනාවෙල 713008755
අඹගස්දෝව

710572858

 

නුගතලාව

713008755

 

සී/ස දෙහිවිනි පළාත සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු සමිතිය , ඇටම්පිටිය දුරකථන අංකය –  0552294023

ඊ-මේල් dehivinipalathacrb@ gmail.com

 

ගරු සභාපති – එල්.ආර්.එම්.කරුණාරත්න මයා – 0714393218

සාමාන්‍යාධිකාරී – ආර්.එම්.ගුණපාල මයා – 0723740144

 

 

 

 

 

10 ඇටම්පිටිය නගර 552293030
කුරකුදේගම 553558507
මාලිගාතැන්න 553558508
නෙළුව 553558509
දෙහිවින්න 553558535
මලිත්ත කටුගහ 572221506
  553558537
එනසල්බැද්ද
ඇල්ලේවෙල 553558538
වරකාදණ්ඩ 553558539
ගාවෙල 784482220

සී/ස හාලිඇල සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු සමිතිය, හාලිඇල

දුරකථන අංකය –   0552295925

ඊ-මේල් halielacrb97@ gmail.com

 

ගරු සභාපති – ආර්.එම්.ආරියපාල මයා, 0711133914

සාමාන්‍යාධිකාරී – දවුපදී ශ්‍රියංගනී රනසිංහ මිය – 0718427328

6 හාලිඇල 552295925
කැටවල 553012390
ස්ප්‍රීංවැලි 552232062
කිරින්ද 55201293

රිල්පොල

මැදගම

553012392
කදන 552051432

සී/ස බිබිල කොටගම  විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය, හෙවෙල්වෙල, බිබිල

දුරකථන අංකය –   0555655193

ඊ-මේල්  mpcsbibile@gmail.com

 

ගරු සභාපති –  පී.උපාලි ඉන්ද්‍රසෝම මයා . 0774311590

සාමාන්‍යාධිකාරී – එච්.එම්.සරත් වීරසිංහ මයා – 0773064767

3

 

අයිවෙල

 

705865490

 

හෙවෙල්වෙල

 

712107329

මැදගම 712107329

සී/ස සියඹලාණ්ඩූව ඇතිමලේ  විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය, ඇතිමලේ, දොඹගහවෙල

දුරකථන අංකය –   0555686022

ඊ-මේල් siyabalanduwampcs@ gmail.com

ගරු සභාපති –  අයි.එච්.ජගත් පුන්‍යසිරි මයා සාමාන්‍යාධිකාරී -ඩබ්.එම්.ජයතිලක මයා

4 දොඹගහවෙල 555079501
ඇතිමලේ 555079502
ගොවිදුපුර 555079503

මහකළුගොල්ල

 

705865490

සී/ස වැල්ලවාය සිත්තරම් පළාත    සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු සමිතිය, අංක 41/1/1, ඇල්ල පාර, වැල්ලවාය

දුරකථන අංකය –    0552274370

ඊ-මේල් crbwellawayaheadoffice@gmail.com

 

 

 

/ස වැල්ලවාය සිත්තරම් පළාත    සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු සමිතිය, අංක 41/1/1, ඇල්ල පාර, වැල්ලවාය

දුරකථන අංකය –    0552274370

ඊ-මේල් crbwellawayaheadoffice@gmail.com

 

ගරු සභාපති – ඩී.ජී.අනුර විජේසෝම මයා 076-8214603

සාමාන්‍යාධිකාරී – ඊ.ඒ.ධම්මිකා මිය 0768214562

 

 

 

 

 

 

12 වැල්ලවාය 552274371
තෙළුල්ල 552272670
මහගම 553594090
හබරත්තාවෙල 553594090
හම්බේගමුව 553594091
තණමල්විල 472295165
බලහරුව 553594093
මහවැව 553594094
හඳපානාගල 553594095
සියඹලාගුණේ 553594096
සූරියආර 553130110

කුරුගම

 

552274074

සී/ස මොනරාගල කඳුකර සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු සමිතිය

දුරකථන අංකය –   0552277371                                                       

ඊ-මේල් crbmonaragala@gmail.com

 

ගරු සභාපති – එන්.බී.විජේකොන් මයා, 0763609520

සාමාන්‍යාධිකාරී – ඩී.එම් ජයරත්න මයා -0763609533

12

 

බඩල්කුඹුර

 

554938101

නක්කල 554838102
දේවතුර 554938104
හුලංදාව 554938103
මඩුල්ල 554938105
හිගුරුකඩුව 554938106
කුඹුක්කන 554938107
මොනරාගල නගර 554938108
ගමේවෙල 554938109
මාරාව 554938110
මාරිඅරාව 554938111
ඔබ්බේගොඩ 54938112

සී/ස බුත්තල  සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකු සමිතිය, අංක 60, බඩල්කුඹුර පාර, බුත්තල

දුරකථන අංකය –   0552273588                      

ඊ-මේල් buttalacrbs@gmail.com

 

ගරු සභාපති – කේ.එම්.පුන්‍යලතා මිය, 0768177321

සාමාන්‍යාධිකාරී – ඩි.එම්.එස්.එස්.දිසානායක මයා – 0777694820

7 බුත්තල 552270033
ඔක්කම්පිටිය 552272133
පැල්වත්ත 552271033
සෙල්ලකතරගම 472236310
කුකුරම්පොල 553594103
මාලිගාවිල 553594108
හොරබොක්ක 553598868

 

සී/ස මොනරාගල කඳුකර විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය , මොනරාගල 

දුරකථන අංකය –  0552276089                                             

ඊ-මේල් mokandukarampcs@gmail.com

 

ගරු සභාපති – ඒ.කේ.බී.ගුණදාස  මයා- 0771267396

සාමාන්‍යාධිකාරී – ආර්.එම්.නිශාන්ති ප්‍රියදර්ශනී මිය – 0710547418

 

සී/ස බුත්තල විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය ,බුත්තල –

 දුරකථන අංකය 0552273901                                   

ඊ-මේල් mokandukarampcs@gmail.com

 

ගරු සභාපති – දයාල් සුසන්ත ගුණවීර මයා , 077-9708713 

සාමාන්‍යාධිකාරී වී.ජී.ජයතිලක මයා 0787498400

 

සී/ස වැල්ලවාය සිත්තරම්පලාත විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය ,වැල්ලවාය –

දුරකථන අංකය 0552274847                                                

ඊ-මේල් mpcswellawaya@gmail.com

 

ගරු සභාපති , පී.බී. කරුණාරත්න මයා -0710802955  

සාමාන්‍යාධිකාරී – එස්.ආර්.රංජිත් මයා – 0712969310

 

 

සී/ස හාලිඇල විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය , හාලිඇල –  

දුරකථන අංකය 0552294223                                             

ඊ-මේල් mpcshaliela@gmail.com 

 

ගරු සභාපති  , ආර්.එස්.ඩී.සෝමසිරි මයා – 0715730819 

සාමාන්‍යාධිකාරී – සුජීවිනී ද සිල්වා මිය  – 071882179