තොරතුරු දැනගැනිමේ නිලධාරීන්


ඩබ්.එස්.එම්.එන් වනසිංහ මයා   

ඌව පළාත් කාර්යාලය  
පොදු දුරකථනය : 0552222176 
ෆැක්ස් : 
E-mail : uvacoop@gmail.com

ශාන්ත විපුලසිරි මයා 

මොනරාගල දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය  
පොදු දුරකථනය : 0552276029 
ෆැක්ස් : 
E-mail : maccdcoop@gmail.com 

 ඉන්දික වනසිංහ මයා 

බදුල්ල දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය  
පොදු දුරකථනය : 0552223756  
ෆැක්ස් : 
E-mail : accomcoop.bd@gmail.com